Miasto i Gmina Pilawa
informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Linki
  Archiwum
  Kontakt
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ważne!
Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!
Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że...?
Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!
Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1.Andrzej Czajka
2.Małgorzata Kępka
3.Krystyna Pawłowska
4.Anna Sabała-Wierzbicka
5.Danuta Szostak
6.Marta Włastowska
7.Sebastian Tomaszewski

Komisja w ww. składzie została powołana Zarządzeniem nr 37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 5 czerwca 2015 r.

Dyżury członków Komisji
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełnią dyżury
w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, pok. 10
w każdy piątek w godz. od 15.00 do 17.00

W ramach pracy punktu następuje:1/wczesne rozpoznawanie problemów zdrowotnych związanych z nadużywaniem   alkoholu,

2/udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, motywowanie do odjęcia terapii, udzielanie informacji o działających grupach wsparcia,

3/możliwienie kontaktu osób nadużywających alkoholu oraz współuzależnionych
z psychologiem, lekarzem oraz specjalistą terapii uzależnień,

4/rozpatrywanie przypadków wymagających   pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej,

5/podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia sądu
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce lecznictwa otwartego bądź szpitalnego,

6/udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu.

Komisja działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Uchwała Nr XL - 220/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXXIX- 211/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa


Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku


Uchwała Nr XXVIII-154/2001 w sprawie ustalenia stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pilawa

Uchwała Nr XIV-88/2004 w sprawie zmian w uchwale w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowiPRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ośrodek Rehabilitacji MONAR GŁOSKÓW

woj. mazowieckie
Głosków, 08-412 Borowie
Tel. 025 681 64 24
Fax 025 681 64 24

http://www.monar-gloskow.com.pl/


Zobacz także:


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Polityki Społecznej

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Ogólnopolskie Porozumienie Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich – „Polska Rada Ruchu Abstynenckiego”

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH

Instytut Psychologii Zdrowia

Instytut Psychiatrii i Neurologii


Urząd Miasta i Gminy Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. nr kier: (025); centrala: 685 61 10, 685 61 15, 685 61 31; tel. bezp.: 685 61 10; fax: 685 60 83
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
NIP: [826 -11-02-040], REGON: [000549507]
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


© 2017 Urząd Miasta i Gminy Pilawa