naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Gospodarka odpadami komunalnymi

 • Wzór deklaracji - nieruchomości, na których ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy (.pdf) align=none


 • Wzór deklaracji - domki LETNISKOWE (.pdf) align=none
 • Zgodnie z uchwałą Nr XXIX.202.2020 Rada Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego, poz. 12853), a także uchwałą nr XXXVII.253.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę nr XXIX.202.2020 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynoszą:

  dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

  - dla zabudowy jednorodzinnej 38 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  - dla zabudowy wielorodzinnej 38 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


  dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

  - dla zabudowy jednorodzinnej 152 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

  - dla zabudowy wielorodzinnej 152 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


  W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 169.30 zł.

  Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 338,60 zł.

  Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji.


  Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w celu skorzystania z ulgi w opłacie za odpady, bowiem właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującym bioodpady przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł za miesiąc od każdego mieszkańca.


  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art.6m ust.2 w/w ustawy).

      

  Zgodnie z uchwałą nr XIII.72.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry:

   

  • w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, kwartalnie tj.

   a)   za I kwartał - do dnia 15 lutego,
   b)   za II kwartał - do dnia 15 maja,
   c)   za III kwartał - do dnia 15 sierpnia,
   d)   za IV kwartał - do dnia 15 listopada.  • w przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, raz na rok tj.

   - w terminie do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego.

  Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pilawa.

  Uchwała XIII.72.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
  Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
  Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
  Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
  Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
  Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
  Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


  Deklaracja dostępności

  © 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa