naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  KontaktOtwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznejBurmistrz Miasta i Gminy Pilawa

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego

 w  roku  2021 w zakresie

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY PILAWA

 

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:


       II. Zasady przyznawania dotacji
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Zasady przyznawania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305)
 3. Zadanie będzie realizowane poprzez:
 1. organizowanie zajęć, zawodów, rozgrywek ligowych, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych z elementami promocji zdrowego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 2. wspieranie udziału sportowych reprezentacji w zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
 3. prowadzenie zespołów sportowych w różnych grupach wiekowych,
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej.
 1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zleconego w formie wsparcia zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert może być udzielona w wysokości do 70% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Wkład własny stanowią środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł oraz podany kwotowo wkład osobowy.
 4. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji kosztów nie mogą przekroczyć 30%. danego kosztu. Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody organizatora konkursu. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w  umowie zawartej pomiędzy oferentem a Miastem i Gminą Pilawa.
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Dofinansowanie zadania obejmuje jego realizację od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2021r.
 2. Podmioty realizujące zadania zobowiązane są do:
 1. dysponowania kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
 2. posiadanie odpowiedniego zaplecza lub dostępu do obiektów odpowiednich do realizacji zadania,
 3. posiadanie doświadczenia w realizacji zadań objętych konkursem,
 4. objęcia działaniami jak największej liczby uczestników, będących mieszkańcami Miasta      i Gminy Pilawa – nie mniej niż 75% zawodników w każdej drużynie powinno być mieszkańcami Miasta i Gminy Pilawa.

3. Zadanie powinno być realizowane z największą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami prawa.

4.  Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia dotacji.

5. oferent, który otrzyma dofinansowanie na realizację zadania publicznego zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej realizowanego zadania
 2. umożliwienia organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania
 3. zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w dokumentach, informacji o dotowaniu zadania przez Miasto i Gminę Pilawa.

IV.  Termin składania ofert

  1. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do   rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  2.  Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
  3. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument potwierdzający wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu prawnego oferenta i prowadzonej przez niego działalności
 2. kopię statutu poświadczoną za zgodność z oryginałem
 3. pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
 4. listę osób objętych zadaniem  z podziałem na drużyny, z podaniem imienia,  nazwiska            i miejscowości zamieszkania.
  1. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem              „Upowszechnianie kultury fizycznej  w miejscowości ………………… w 2021 roku” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie, pok. Nr 11 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta    i Gminy w Pilawie, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 1600 .

O terminie decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie.

  1. Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej www.pilawa.com.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, pok. Nr 25.

   V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa.
 2. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów i warunków zawartych w ogłoszeniu  nie będą rozpatrywane.
 3. Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
 1. Kryteria formalne:
 1. oferent jest uprawniony na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert
 2. działalność oferenta odpowiada zadaniu objętemu konkursem
 3. oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu
 4. oferta została wypełniona i złożona na drukach wskazanych w ogłoszeniu
 5. oferta dotyczy zadań objętych konkursem.
 1. Kryteria merytoryczne:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 2. ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem celowości, gospodarności oraz efektywności działania,
 3. udział środków własnych i z innych źródeł finansowania oraz pozafinansowy wkład własny oferenta,
 4. objęcie programem jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Miasta i Gminy Pilawa /nie mniej niż 75% wg załączonej listy, o której mowa w części IV, ust. 3 pkt 4/
 5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze
 6.  dotychczasowa współpraca z Miastem i Gminą Pilawa, w tym rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań dofinansowanych z budżetu Gminy Pilawa.
 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej,  który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. 

VI. Informacja o zrealizowanych przez Miasto i Gminę Pilawa w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

1. W roku ogłoszenia konkursu ofert  Miasto i Gmina Pilawa nie realizowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

2. W roku poprzednim tj. 2020 Miasto i Gmina Pilawa zrealizowała następujące rodzaje zadań publicznych na kwotę:uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organicję  

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Trąbki – 92.000 zł.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Pilawa –  54.000 zł.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Puznówka – 29.000 zł.
 4. stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.asta i Gminy Pilawa. i Gminą Pilawa.e określonym w oUpowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Lipówki – 25.000 zł.

Do pobrania:

Autor: admin | 10.03.2021
Content Management Powered by CuteNews

  Wydarzenia:

3 maja 2022r. - Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

11 marca 2022r. - Ogólnopolski Dzień Sołtysa - 2022

19 grudnia 2021 r. - Zapowiedź nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, czyli Jarmark Bożonarodzeniowy

25 listopada 2021 r. - Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

16 listopada 2021r. - Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego skrzydła budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu

11 listopada 2021 r. - Obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości

12 września 2021r. - Dożynki Gminne - Łucznica 2021

1 września 2021r. - Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

5 sierpnia 2021 r. - Jubileusz pożycia par małżeńskich

26-27 czerwca 2021 r. - Obchody Dni Pilawy 2021

11 listopada 2020r. - Obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

1 września 2020 r. - Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej

27 lipca 2020 r. - Otwarcie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Pilawie

marzec 2020 r. - 100 latek w Pilawie, tym razem tradycyjne 100 lat zaśpiewano inaczej…

11 marca 2020 r. - Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Pilawie - 11 marca

9 marca 2020 r. - XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

1 lutego 2020 r. - I Szaradziarskie Mistrzostwa Pilawy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy

24 stycznia 2020 r. - Spotkanie Noworoczne

22 listopada 2019 r. - Uroczyste przekazanie do użytkowania dwóch autobusów oraz nowowybudowanych ulic na Os. Wrzosowa

11 listopada 2019 r. - Obchody Narodowego Święta Niepodległości

21 października 2019r. - Miejsko-Gminny Dzień Edukacji Narodowej

22 września 2019r. - Otwarcie terenu rekreacyjnego w Puznówce i Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

1 września 2019r. - Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

25 sierpnia 2019r. - Dożynki Miasta i Gminy Pilawa - Gocław 2019

7 lipca 2019 r. - XI Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich w Pilawie

26 czerwca 2019 r. - Wyjątkowy Jubileusz – Żelazne, Diamentowe i Złote Gody

22-23 czerwca 2019r. - Dni Pilawy 2019

3 maja 2019r. - Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

1 marca 2019r. - Otwarcie rozbudowanego budynku MGOK w Pilawie

17 grudnia 2018r. - Otwarcie klubu Senior+

15 listopada 2018r. - Będziemy o Was pamiętać - uroczystości związane z ponownym pochówkiem szczątków powstańców poległych w bitwie w 1863 r. podczas powstania styczniowego

11 listopada 2018r. - Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

8 września 2018r. - Pilawa dla Niepodległej - odsłonięcie pamiątkowej tablicy i Narodowe Czytanie

3 września 2018 r. - Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

2 września 2018r. - Dożynki Gminne 2018 - 2 września - Niesadna, Niesadna-Przecinka

23-24 czerwca 2018r. - Dni Pilawy 2018

24 maja 2018r. - Socjoolimpiada 2018

3 maja 2018r. - Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

13 marca 2018r. - Dzień Sołtysa

25 listopada 2017r. - Złote Gody - Jubileusz 50-lecia par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Pilawa

11 listopada 2017 r. - Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączone z otwarciem boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach

25 października 2017r. - Gala Sportowa Polska 2017

13 października 2017r. - Uroczyste oddanie do użytku terenów sportowo-rekreacyjnych oraz Gminny Dzień Edukacji Narodowej

1 października 2017r. - VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Pilawie

4 września 2017r. - Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

3 września 2017r. - Dożynki Gminne 2017 - Żelazna

6 sierpnia 2017r. - Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lipówkach

10-11 czerwca 2017r. - Dni Pilawy 2017

3 maja 2017r. - Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2017r. - Gminny Dzień Strażaka w Pilawie

16 grudnia 2016r. - Spotkanie opłatkowe

25 listopada 2016r. - VII Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

24 listopada 2016r. - Złote Gody - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

11 listopada 2016 r. - Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości

11 września 2016r. - Dożynki Gminne - 11 września 2016 - Lipówki

1 września 2016r. - Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej

12 sierpnia 2016r. - Otwarcie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Trąbkach

11-12 czerwca 2016r. - DNI PILAWY 2016

7 czerwca 2016 r. - Wręczenie medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”

21 maja 2016r. - III Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny

8 maja 2016 r. - Oddanie do użytku nowej strażnicy OSP w Pilawie i obchody Dnia Strażaka

3 maja 2016 r. - Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

12 marca 2016 r. - XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego

11 marca 2016 r. - Dzień Sołtysa

26 lutego 2016 r. - XXXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

3 stycznia 2016 r. - Jubileusz 100. urodzin Pani Zofii Kuty

17 grudnia 2015r. - Okolicznościowe spotkanie opłatkowe

19 listopada 2015 r. - PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

11 listopada 2015r. - 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

4 października 2015 r. - Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce

6 września 2015 r. - Dożynki Gminne 2015 - Kalonka

1 września 2015 r. - 76. rocznica wybuchu II wojny światowej

26 sierpnia 2015 r. - 105. rocznica urodzin Pani Zofii Wielgosz

23 sierpnia 2015 r. - Otwarcie nowo zagospodarowanych terenów użyteczności publicznej w miejscowościach: Lipówki, Puznówka, Trąbki

13-14 czerwca 2015 r. - 25 lat odrodzonej samorządności - Dni Pilawy

30 kwietnia 2005 r. - Uroczystość wręczenia aktu włączenia OSP Pilawa do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

  Więcej wydarzeń...
Dzisiaj jest niedziela,
26 czerwca 2022
Napisz do nas ...
urzad@pilawa.com.pl
Przewodniczący Rady:
przewodniczacy-rm@pilawa.com.pl
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek:
9 00 - 17 00

wtorek - piątek:
8 00 - 16 00


Burmistrz Miasta i Gminy
przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz.:
14 00 - 16 00
w czwartki w godz.:
15 30 - 16 30

Przewodniczący Rady Miejskiej
pełni dyżur
w każdy poniedziałek
w godzinach:
16 00 - 17 00
sesje-rm-online
gospodarka_odpadami

Dziennik
Monitor
Elektroniczny_dziennik_urzedowy-WM
fundusze-pl
fundusze-europejskie
wirtualny_spacer
portal_mapowy
komnikatorSMS
stopwypalaniutraw

mapa gminy
działalność gospodarcza
oferta inwestycyjna
plan rozwoju
lokalnego
strategia
rozwoju gminy
Przejrzysta Polska

Kodeks Etyczny Pracownika
film o Pilawie
(184 mb)


Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa