naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  Środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  KontaktOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego w Pilawie
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PILAWA
OGŁASZA KONKURS NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZ¡DOWEGO W PILAWIE

 

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Żłobek Samorządowy w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 4, 08-440 Pilawa

 1. Określenie stanowiska:

      Dyrektor Żłobka

           III.            Wymagania na stanowisku:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe  i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieobjęcie zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których  mowa w art. 31  ustawy  z dnia  17 grudni  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289),
  6. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
  7. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
  8. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  9. kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  10.  kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem,

11) kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią.

2.            Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, kodeks pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
  2. znajomość Statutu Żłobka Samorządowego w Pilawie,
  3. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
  4. znajomość podstawowych zasad rachunkowości budżetowej,
  5. umiejętność      kierowania      zespołem      pracowników,      myślenia      strategicznego, delegowania zadań,
  6. dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
  7. odporność na stres,
  8. wysoka kultura osobista, komunikatywność,
  9. dobra organizacja pracy,

10) biegła znajomość obsługi komputera,

11) umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia.

            IV.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Żłobka,
 2. zapewnienie należytego stanu higieniczno - sanitarnego Żłobka oraz bezpiecznych warunków pracownikom i podopiecznym Żłobka,
 3. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka,
 4. realizacja zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w rocznym planie finansowym Żłobka i ponoszenie odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie,
 5. prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,
 6. prawidłowe gospodarowanie powierzonym  mieniem  zgodnie  z  przepisami  ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnienie jego należytej ochrony, jak również jego właściwe wykorzystanie,
 7. stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 8. należyte planowanie, organizowanie pracy żłobka i usprawnianie jego organizacji,
 9. zapewnianie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,
 10. prowadzenie stałego nadzoru nad należytym wykonaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
 1. współpraca z rodzicami,
 2. współdziałanie z organem prowadzącym  oraz  innymi  jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,
 3. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
 4. budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy:

  • praca stacjonarna w wymiarze 1/3  etatu,
  • praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
  • praca o charakterze administracyjnym, wymagająca kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań,
  • praca biurowa z obsługą sprzętu m. in . monitora ekranowego, komputera, drukarki, niszczarki, xero,  telefonu,
  • praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego do 4 godzin dziennie,
  • planowany termin rozpoczęcia pracy:  1 kwietnia 2022 r.

            VI.            Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Samorządowym w Pilawie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • nie dotyczy (jednostka nie rozpoczęła działalności statutowej).

 

         VII.            Wymagane dokumenty:

 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.) - potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectw pracy/referencji/zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów zawierających okres zatrudnienia) - potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 9. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

10) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 1. oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 2. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.  zrn.)  przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa wykonującego  swoje  zadania  przy  pomocy  Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie  zlokalizowanego w Pilawie, ul. Al. Wyzwolenia 158 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Pilawie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

      VIII.            Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do 28 marca 2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pilawie, Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego w Pilawie”

Zgłoszenia kandydatów , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e - mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Pilawie działa dwuetapowo:

  1. I etap - ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych  do drugiego etapu postępowania,
  2. II etap - merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy  kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych niniejszym ogłoszeniu o naborze .

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pilawa oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie, ul. Al. Wyzwolenia 158,08-440 Pilawa.

Na każdym etapie prowadzonego naboru zastrzega się możliwość jego unieważnienia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Albina Łubian

 

 

 

Informacja w sprawie przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO" ) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Urząd Miasta i Gminy w Pilawie, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych .

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, pros im y o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Pilawie, ul. Al. Wyzwolenia 158,  lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez email: iod@pilawa.com.pl

I.   Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, ul. Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych, kontakt: tel.: 25 7864243, email: iod@pilawa.com. pl. Adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Pilawie, ul. Al. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie Pan iPana zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy .

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie , przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 I 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia I O ma ja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym:

  1. prawo dostępu do danych osobowych , w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. ,,prawo do bycia zapominanym");
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.

 

 

 1.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Autor: admin | 18.03.2022
Content Management Powered by CuteNews

  Wydarzenia:

25-26 czerwca 2022 r. - Dni Pilawy 2022

3 maja 2022r. - Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

11 marca 2022r. - Ogólnopolski Dzień Sołtysa - 2022

19 grudnia 2021 r. - Zapowiedź nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, czyli Jarmark Bożonarodzeniowy

25 listopada 2021 r. - Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

16 listopada 2021r. - Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego skrzydła budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu

11 listopada 2021 r. - Obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości

12 września 2021r. - Dożynki Gminne - Łucznica 2021

1 września 2021r. - Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

5 sierpnia 2021 r. - Jubileusz pożycia par małżeńskich

26-27 czerwca 2021 r. - Obchody Dni Pilawy 2021

11 listopada 2020r. - Obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

1 września 2020 r. - Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej

27 lipca 2020 r. - Otwarcie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Pilawie

marzec 2020 r. - 100 latek w Pilawie, tym razem tradycyjne 100 lat zaśpiewano inaczej…

11 marca 2020 r. - Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Pilawie - 11 marca

9 marca 2020 r. - XLIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

1 lutego 2020 r. - I Szaradziarskie Mistrzostwa Pilawy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy

24 stycznia 2020 r. - Spotkanie Noworoczne

22 listopada 2019 r. - Uroczyste przekazanie do użytkowania dwóch autobusów oraz nowowybudowanych ulic na Os. Wrzosowa

11 listopada 2019 r. - Obchody Narodowego Święta Niepodległości

21 października 2019r. - Miejsko-Gminny Dzień Edukacji Narodowej

22 września 2019r. - Otwarcie terenu rekreacyjnego w Puznówce i Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

1 września 2019r. - Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

25 sierpnia 2019r. - Dożynki Miasta i Gminy Pilawa - Gocław 2019

7 lipca 2019 r. - XI Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich w Pilawie

26 czerwca 2019 r. - Wyjątkowy Jubileusz – Żelazne, Diamentowe i Złote Gody

22-23 czerwca 2019r. - Dni Pilawy 2019

3 maja 2019r. - Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

1 marca 2019r. - Otwarcie rozbudowanego budynku MGOK w Pilawie

17 grudnia 2018r. - Otwarcie klubu Senior+

15 listopada 2018r. - Będziemy o Was pamiętać - uroczystości związane z ponownym pochówkiem szczątków powstańców poległych w bitwie w 1863 r. podczas powstania styczniowego

11 listopada 2018r. - Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

8 września 2018r. - Pilawa dla Niepodległej - odsłonięcie pamiątkowej tablicy i Narodowe Czytanie

3 września 2018 r. - Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

2 września 2018r. - Dożynki Gminne 2018 - 2 września - Niesadna, Niesadna-Przecinka

23-24 czerwca 2018r. - Dni Pilawy 2018

24 maja 2018r. - Socjoolimpiada 2018

3 maja 2018r. - Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

13 marca 2018r. - Dzień Sołtysa

25 listopada 2017r. - Złote Gody - Jubileusz 50-lecia par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Pilawa

11 listopada 2017 r. - Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości połączone z otwarciem boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach

25 października 2017r. - Gala Sportowa Polska 2017

13 października 2017r. - Uroczyste oddanie do użytku terenów sportowo-rekreacyjnych oraz Gminny Dzień Edukacji Narodowej

1 października 2017r. - VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Pilawie

4 września 2017r. - Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

3 września 2017r. - Dożynki Gminne 2017 - Żelazna

6 sierpnia 2017r. - Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lipówkach

10-11 czerwca 2017r. - Dni Pilawy 2017

3 maja 2017r. - Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2017r. - Gminny Dzień Strażaka w Pilawie

16 grudnia 2016r. - Spotkanie opłatkowe

25 listopada 2016r. - VII Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

24 listopada 2016r. - Złote Gody - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

11 listopada 2016 r. - Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości

11 września 2016r. - Dożynki Gminne - 11 września 2016 - Lipówki

1 września 2016r. - Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej

12 sierpnia 2016r. - Otwarcie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Trąbkach

11-12 czerwca 2016r. - DNI PILAWY 2016

7 czerwca 2016 r. - Wręczenie medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”

21 maja 2016r. - III Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny

8 maja 2016 r. - Oddanie do użytku nowej strażnicy OSP w Pilawie i obchody Dnia Strażaka

3 maja 2016 r. - Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

12 marca 2016 r. - XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego

11 marca 2016 r. - Dzień Sołtysa

26 lutego 2016 r. - XXXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

3 stycznia 2016 r. - Jubileusz 100. urodzin Pani Zofii Kuty

17 grudnia 2015r. - Okolicznościowe spotkanie opłatkowe

19 listopada 2015 r. - PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

11 listopada 2015r. - 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

4 października 2015 r. - Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce

6 września 2015 r. - Dożynki Gminne 2015 - Kalonka

1 września 2015 r. - 76. rocznica wybuchu II wojny światowej

26 sierpnia 2015 r. - 105. rocznica urodzin Pani Zofii Wielgosz

23 sierpnia 2015 r. - Otwarcie nowo zagospodarowanych terenów użyteczności publicznej w miejscowościach: Lipówki, Puznówka, Trąbki

13-14 czerwca 2015 r. - 25 lat odrodzonej samorządności - Dni Pilawy

30 kwietnia 2005 r. - Uroczystość wręczenia aktu włączenia OSP Pilawa do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

  Więcej wydarzeń...
Dzisiaj jest poniedziałek,
4 lipca 2022
Napisz do nas ...
urzad@pilawa.com.pl
Przewodniczący Rady:
przewodniczacy-rm@pilawa.com.pl
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek:
9 00 - 17 00

wtorek - piątek:
8 00 - 16 00


Burmistrz Miasta i Gminy
przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godz.:
14 00 - 16 00
w czwartki w godz.:
15 30 - 16 30

Przewodniczący Rady Miejskiej
pełni dyżur
w każdy poniedziałek
w godzinach:
16 00 - 17 00
sesje-rm-online
gospodarka_odpadami

Dziennik
Monitor
Elektroniczny_dziennik_urzedowy-WM
fundusze-pl
fundusze-europejskie
wirtualny_spacer
portal_mapowy
komnikatorSMS
stopwypalaniutraw

mapa gminy
działalność gospodarcza
oferta inwestycyjna
plan rozwoju
lokalnego
strategia
rozwoju gminy
Przejrzysta Polska

Kodeks Etyczny Pracownika
film o Pilawie
(184 mb)


Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa